อาจารย์วรรณะ วิจิตร
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
โทร.074-200-386
Email: Wanna_wi@hu.ac.th

นางสาวสาวิตรี สุวรรณชนะ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมอาชีพ
โทร. 074-200-387
Email: sawitree@hu.ac.th

นางสาววรัญญ์รัตน์ ยอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
โทร. 074-200-388
Email: Warunrat@hu.ac.th

นายณัฐพล อาแว
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
โทร. 074-200-386
Email: nattapon@hu.ac.th