การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
  ปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาการจัดการธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
2554
  ปริญญาตรี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาการตลาด
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2545

  ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
2551- 2556   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
2548-2551
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  เจ้าหน้าเลขานุการ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

 

  ผลงานเด่น
     - 

  ผลงานวิจัย
  พ.ศ.2555 -วิจัยสถาบัน เรื่อง"ความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามทัศนะของสถานประกอบการ

 

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110