ติดต่อศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา

 

สถานที่ตั้ง :     ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                      อาคาร U-Plaza  999  หมู่ที่ 5

                      ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่

                      จ.สงขลา  90110

Website : scdc.hu.ac.thเบอร์โทรศัพท์ :   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา            ห้องศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา อาคาร U-Plaza ชั้น 1

                                                                                              โทร. 074-200388

 

                         งานส่งเสริมอาชีพ             ห้องศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา อาคาร U-Plaza ชั้น 1

                                                                                               โทร. 074-200385                                                                                 

                                                                                               facebook:http://www.facebook.com/cps_cdc

                                                                                 

                         ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน                         ห้องศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา อาคาร U-Plaza ชั้น 1 

                                                                                               โทร. 074-200386-387

                                                                                               website www.hu.ac.th/coop

                                                                                              facebook:http://www.facebook.com/profile.php

                                                                                  


 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110