การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 Doctor of Business Administration
 Universiti Sains Malaysia
2556
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาการตลาด
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2538


  ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
2546-2556 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อ.ประจำสาขาวิชาการตลาด,หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา,ผอ.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

2546-2556 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อ.ประจำศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา

2543-2546 บริษัท ไลท์เทคโปรดักส์อินดัสเตรียส จำกัด หัวหน้าฝ่ายการเงิน
2542-2542 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จนท.รับฝากเงิน
2542-2542 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน จนท.บริหารสินเชื่อ
2539-2542
 ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ
จนท.พัฒนาสินทรัพย์/จนท.สินเชื่อ
2538-2539
บริษัท แหลมทองเศรษฐการ จำกัด
จนท.การเงิน

 


  ผลงานเด่น
พ.ศ.2550  -ระบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Cooperative Education and the Ideal Graduate Development)
พ.ศ.2555 The Influence of Received Franchisor Support forward Franchisee Satisfaction in the Food and Beverage Industry in Thailand
พ.ศ.2555 The effect of social Responsibility on Franchisee Satisfaction A case study of Food and Beverage Industry in Thailand
พ.ศ. 2556 Franchisors’ Relationship Marketing and perceived Franchisor support on Franchisors’Performance : A case of franchise Food and Beverage in Thailand

  ผลงานวิจัย
  พ.ศ.2555 -การศึกษาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าในตำบลปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล (Markaeting Chanel for a Broom Product In Palmpattana Manang District Satun Province)

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110