การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
  ปริญญาตรี
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2554

  ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
2555-2556
 โครงการชลประทาน พัทลุง
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

  ผลงานเด่น
     - 

  ผลงานวิจัย
  -
 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110