การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
  ปริญญาตรี
 บริหารธุรกิจบัณฑิต
 การตลาด
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2550

  ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง

2558-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

2556-2558

บจก.ทวีวงษ์หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

2552-2556

บจก.ตั้งใจกลการ

หัวหน้าสาขา

 

  ผลงานเด่น
     - 
    

  ผลงานวิจัย
-
 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110