ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา  
เลขานุการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา  
ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
   
 
         เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
ลาศึกษาต่อ
   
   

 

 

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110