การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
  ปริญญาตรี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ1)
 การจัดการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2549

  ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
มิ.ย.58-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เลขานุการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
มิ.ย.56-ก.ย.57
บริษัท สมาร์ทเทเลเน็ต จำกัด (dtac center)
Duty Manager
ม.ค.56-เม.ย.56
บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ธ.ค.55
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์
เม.ย.49-เม.ย.55
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ

  ผลงานเด่น
     - 

  ผลงานวิจัย
  -
 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110