เงื่อนไขและขั้นตอนในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการสหกิจศึกษา
1. ขนาด 60*160 CM
2. จะต้องเป็นแบบฟอร์มเดียวกันทั้งหมด ตามที่สหกิจศึกษามีให้
3. รายละเอียดเนื้อหาที่ควรมี
- หัวข้อโครงงาน
- ชื่อ - สกุลนักศึกษา
- คณะ/สาขาวิชา
- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- เนื้อหาโครงงานเพียงเล็กน้อย
- ประโยชน์ที่ได้รับ
- รูปภาพประกอบ
4. เมื่อจัดทำบอร์ดเสร็จแล้ว สามารถสั่งปริ้นที่ร้านและระบุว่า ปริ้นเพื่อนำมาใช้กับ X-Stand ขนาด 60*160 CM
5. เมื่อนักศึกษาที่ทำการติดตั้งบอร์ด สามารถเบิก X-Stand ได้ที่ฝ่ายสหกิจศึกษาฯ โดยมีค่ามัดจำ จำนวน 100 บาท

*** หมายเหตุ ค่ามัดจำจะได้คืนเมื่อนำ X-Stand มาคืน