แบบประเมินผลการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน
   
แบบบันทึกคะแนนการฝึกงาน (CEA-P02-F10)
   
   
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน
   
   
 
แบบฟอร์มสำหรับเลขานุการคณะ (กรณี ไม่ต้อง ส่งคืนฝ่ายสหกิจศึกษาฯ)
   
แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (แนบหนังสือออก มญ.)
   
ตัวอย่างหนังสือออก
 
แบบฟอร์มสำหรับเลขานุการคณะ  (กรณี ส่ง คืนฝ่ายสหกิจศึกษาฯ)
   
แบบแจ้งและสรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์
   
 
 
แบบยินยอมการออกฝึกงานจากผู้ปกครอง
   
สำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนฝึกงาน
 

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110