ด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจมีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ และการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และศิษย์เก่าจึงได้ จัดตั้งฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้สำนักวิชาการขึ้น มีหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิตโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 งาน คือ งานสหกิจศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีความรูู้้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและสามารถประยุกต์ในการ ทำงานจริงในอนาคต และงานส่งเสริมอาชีพให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน