ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
 
 
ด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจมีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ จึงได้รวมฝ่ายบริการและสวัสดิการ สำนักพัฒนานักศึกษา สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการเข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่ 2/2550 โดยมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มีหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิตโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้บริการเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีความรูู้้เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพและสามารถประยุกต์ในการ ทำงานจริงในอนาคต ฝ่ายให้คำปรึกษาและส่งเสริมอาชีพ ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การพัฒนานักศึกษา ให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง และสามารถช่วยเหลือคนรอบข้าง พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยปัจจุบันศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 8 คน (อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ จำนวน 1 คน)
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 
 
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมต่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการทำงานให้แก่นักศึกษาร่วมกับสถาน
    ประกอบการ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการทำงานและศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต
 
 

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
บุคลากร ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน

 

ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา

ปีการศึกษา 2552-2555

อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
ปีการศึกษา 2551 อ.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
ปีการศึกษา 2550 ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา


ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110