โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2559
   
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานสหกิจศึกษา และเยี่ยมชมสถานประกอบการ
   
บรรยากาศการอบรม "การพัฒนา kaizen" ให้แก่นักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
   
 
ทั้งหมด >>

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110