ผลงาน KAIZEN
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน โดย
2552 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2552 แฟ้มโครงการ อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2552 ปรับลดแบบฟอร์ม อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2552 แบบประเมินประหยัดกระดาษและตังค์ อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2552 ประหยัดหมึก1หยดลดต้นทุนเพื่อพัฒนางาน นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2552 กระดาษหน้าสองหมึกเจือจางแต่ประสิทธิภาพงาน 100 % นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2553 e-mail ช่องทางการสื่อสารง่ายๆ อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2553 ลดการใช้กระดาษ อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2553 อุปกรณ์จัดบอร์ดนักศึกษาสหกิจศึกษาฯเพิ่มมูลค่า นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2553 ใส่ไว้จะได้ไม่ลืม นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2553 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2554

Good checklist

อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2554 เปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ทั่วโลก นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2554 การนิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษาฯ นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2554 บอกเก้า เล่าสิบออนไลน์ นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2554 A good job นายวรรณะ วิจิตร
2554 NEW สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจฯ นายวรรณะ วิจิตร
2554 4 in 1 นางสาวกุลนาถ คงเหล่
2554 เรียนต่อง่ายๆแค่ปลายนิ้ว"คลิ๊ก" นางสาวกุลนาถ คงเหล่
2555 New  Code อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
2555 New Version นางสาวกุลนาถ คงเหล่
2555 บอร์ดมหัศจรรย์ นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2555 ทลายกับดักความคิด นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2555 คิดไม่ยาก ทำไม่ยาก นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2555 Anyone Test นางสาวกุลนาถ คงเหล่
2555 ยืนยัน อาจารย์สุภาภรณ์ ผลบุญ
2555 ต่อเนื่อง อาจารย์สุภาภรณ์ ผลบุญ
2555 ประหยัด ชัดเจน นางสาวอาทิติยา ธัญญานนท์
2555 Brand Equity of Hatyai University ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
2555 คุณภาพเต็มๆ (นักศึกษาฝึกงานรับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงานร้อยเปอร์เซ็นต์) นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
2556 ็ค้นง่าย...หายรู้ นางสาวนิตยา สังข์แก้ว
2556 ้สัญญาณแฟกซ์...ช่วยประหยัด นางสาวนิตยา สังข์แก้ว
2556 ทำเนียบนามบัตร นางสาวพิมพิชญ์ ห้องเลี่ยง
2556 ี่มุมกระดาษ REUSE นางสาวพิมพิชญ์ ห้องเลี่ยง
2556 ี่ดูเป็นขั้นเป็นตอน นางสาวพิมพิชญ์ ห้องเลี่ยง
2556 รูปแบบใหม่ ไฉไล เห็นๆ นางสาวพิมพิชญ์ ห้องเลี่ยง
2556 Handmade กล่องใส่เอกสาร ง่าย ๆ ใช้งานได้จริง นางสาวกีรติกร สาริคาร
2556 PR น่าสนใจ ใคร ๆ ก็อยากอ่าน นางสาวกีรติกร สาริคาร

 

ผลงาน QCC
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน โดย ตำแหน่ง
2553 FAQ สหกิจศึกษา

อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
นายวรรณะ  วิจิตร
นางสาวย่าร่อนะ  ศรีอาหมัด 

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
2553 การประเมินผลการทำงานของนักศึกษาทุน
ทำงานแลกเปลี่ยน

อ.ไปยดา สุตระ
อ.ราณี ช่วยนุกูล
นางสาวศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
2554 Show & Share ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์ 
อ.ดรุณี มูเก็ม
อ.สู่ขวัญ  มุกดาวิจิตร 

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
2554 แพลงกิ้ง CD นายวรรณะ วิจิตร
อ.ดรุณี มูเก็ม
นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
2554 FOR(การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่) นายวรรณะ วิจิตร ประธาน
2555 Star Co-op Show อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์ 
นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
ประธาน
กรรมการและเลขานุการ
2555 Success team นายวรรณะ วิจิตร
อ.ดรุณี มูเก็ม
นางสาวย่าร่อนะ  ศรีอาหมัด
อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
2555 ปลดล็อคกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา นายวรรณะ วิจิตร
อ.ดรุณี มูเก็ม
น.ส.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
อ.สู่ขวัญ มุขดาวิจิตร 
อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์ 
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
2556 กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการออกหนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา

น.ส.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

น.ส.นิตยา สังข์แก้ว

ประธาน

กรรมการและเลขานุการ


วิจัยสถาบัน
ปีการศึกษา ชื่อเรื่อง คณะผู้วิจัย
2551

การศึกษาเรื่อง “ศักยภาพความพร้อมและแนวการดำเนินงานสหกิจศึกษา กรณี ศึกษาเขตพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง"
>>> 1 2 3 4 5


อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
อ.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย
นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

2553 บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง"ความพึงพอใจของสถานประกอบการความคาดหวัง
และความพึงพอใจรุ่นที่มีต่อนักศึก ษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 1/2553
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
อ.ดรุณี มูเก็ม
นายวรรณะ วิจิตร

2554

ความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตามทัศนะของสถานประกอบการ
(Student Readiness Before Entering into the Labor Market Based
on Company Feedback)

อ.สุภาภรณ์ ผลบุญ
นางสาวกุลนาถ คงเหล่

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110