สหกิจศึกษานานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน

               การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานให้สามารถรองรับตามหลักการของประชาคมอาเซียนที่จะเปิดเสรีทางการค้า ในปีพ.ศ. 2558 และประชาคมเศรษฐกิจ
 อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอานวยความสะดวกในการค้าระหว่างกันอันจะส่งผลกระทบก่อให้
้เกิดแรงงานข้ามชาติ สถานประกอบการต่างชาติสามารถเข้ามาเปิดกิจการในประเทศได้ ดังนั้นการจัดการศึกษาของไทยต้องเน้นเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการสร้าง
ประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนแบบ Project Based Learning หรือ Cooperative Educationเพื่อเพิ่มการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งที่เน้นประสบการณ์จริง
ให้แก่นักศึกษาด้วยการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพใ์ห้แก่นักศึกษาให้เป็น
ผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติและการจัดสหกิจศึกษานานาชาตินั้น ทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อมสาหรับการดาเนินงาน ดังนี้

        1.สถาบันการศึกษา กาหนดนโยบายระดับสถาบัน คณะ ให้ชัดเจนในการส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติ และดาเนินการอย่างรูปธรรม ดังนี้

ี้            - การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ อื่นๆ
           - การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ คณาจารย์นิเทศ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา เช่น เตรียมพร้อมเรื่องภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สำหรับการนิเทศงาน ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ของประเทศนั้น ๆ เป็นต้น
            - การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการต่างชาติ
        2.นักศึกษา นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ มากขึ้นกว่านักศึกษาผู้อื่น ได้แก่
            -ทักษะภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นต้น

            - ความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย ศึกษาค่าเงิน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

            - ความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตในสภาพสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิม
            - ศึกษาเรื่องกฎหมาย ระบอบการปกครอง หนังสือเดินทาง ฯลฯ
           3.สถานประกอบการ ควรเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีดูแลเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยง4.ภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เช่น นโยบายด้านสหกิจศึกษานานาชาติ
การประสานงาน ช่วยเหลือ งานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
              รูปแบบการจัดส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ มีหลายรูปแบบ ดังนี้
          1. สถาบันการศึกษาติดต่อสถานประกอบการต่างประเทศโดยตรง
          2. สถาบันการศึกษาติดต่อสถานประกอบการต่างประเทศผ่านทางสถาบันการศึกษาต่างชาติ ที่มีความร่วมมือร่วมกัน
          3. สถาบันการศึกษาติดต่อกับบริษัทตัวแทนของสถานประกอบการต่างประเทศ ในกรณีนี้ ควรต้องมีการตรวจสอบบริษัทตัวแทน เพื่อความมั่นใจในการจัด
ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานทั้งนี้ สถาบันการศึกษาอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลา หรือจานวนระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามแต่ละประเทศหรือ
สถานประกอบการกำหนดการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรีการค้าด้วยรูปแบบ สหกิจศึกษานานาชาติ จะดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ต้องได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคี และทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งคือ ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หรือมากกว่า
2 ภาษา เทคโนโลยีสาหรับการสื่อสาร และการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายต่างๆ ควรมีการศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศอย่างละเอียด และ
ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อบัณฑิตของเรา (สถาบันการศึกษา) และประชากรของประเทศ
 
 โดย  อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์ / ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110