สำนักงานอธิการบดี
 อาคารนราธิวาส ชั้น 2 /074-200336
  สำนักวิชาการ
 อาคารนราธิวาส ชั้น 3/ 074-200346
  สำนักวิทยบริการ
 อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 2/ 074-200351
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 อาคารนราธิวาส ชั้น 2 /074-200332
  สำนักพัฒนานักศึกษา
 ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา /074-200370
  สำนักวิจัยและพัฒนา
 อาคารสงขลา ชั้น 2 /074-200316
  สำนักนโยบายและงบประมาณ
 อาคารนราธิวาส ชั้น 3 /074-200344
  สำนักฝึกอบรมเเละบริการวิชาการ
 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 /074-200392-394
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
 อาคารสงขลา ชั้น 2 074-200321
  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
 ศูนย์ประณีตศิลป์ 074-200376
  สำนักทรัพยากรมนุษย์
 อาคารนราธิวาส ชั้น 2 /074-200340 
  สำนักสื่อสารองค์กร
 อาคารสงขลา ชั้น 2 /074-200300
  ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 1 /074-200386
  สมาคมศิษย์เก่า
 ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ชั้น2 
  สหกิจศึกษา
 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 1 074-200387 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110