คู่มือการเขียนรายงานสหิจศึกษา
รายละเอียดการจัดส่งแผ่น CD

1. ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 เล่ม
2. ส่งแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น
3. หน้าปกกล่อง CD ให้ใช้กระดาษตามสีของสาขาวิชา สีพื้น ไม่มีลวดลาย
4. หน้าแผ่น CD เขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ให้ชัดเจน
5. บรรจุ CD ลงในกล่องใส่ CD เท่านั้น (ไม่รับแผ่น CD ที่ใส่ซอง)

ขั้นตอนการไรท์ไฟส์ลงแผ่น CD

*** หมายเหตุ : กรุณาสางรายงานและแผ่น CD ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา
รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา
Presentation coop 2.1