รางวัล
ปีการศึกษา
  ผลงานเด่น สถาบัน

 
  

2555

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล
สถานศึกษาดีเด่นด้านการดำเนิน
งานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5

 
  

2555

โครงการ Mock Job Interview ได้รับรางวัลดีเด่น แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านบริหารจัดการ: โครงการ Mock Job Interview

งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่

ครั้งที่ 3 (Hatyai Inno Q Day 2013)

2555 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล
สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนิน
งานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4

2555

อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4

2555
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล
นวัตกรรมด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4

2554
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล
สถานศึกษาดาวรุ่งด้าน
การดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับชาติ

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 4

2554
  ฝ่ายสหกิจศึกษาฯ ได้รับรางวัลดีเด่น
ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์สำนัก:
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 2

2554
รางวัลดีเด่น ผลงานวิจัยสถาบัน:
ศึกษารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา
่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 2
2553

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดาวรุ่งด้าน        
การดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3
2552  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินงาน
 สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 2

 

2552 ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
ได้รับรางวัลรางวัล
CHAMPTeam Award
ประจำปีการศึกษา2552
ประเภท P (Professionalism)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ

2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะ
ผู้บริหารสหกิจศึกษาดีเด่น
ในสถานศึกษา ระดับเครือข่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3
2550 ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
ได้รับรางวัลรางวัล
CHAMPTeam Award
ประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท P (Professionalism)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
2550 ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
ได้รับรางวัลรางวัล
CHAMPTeam Award
ประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท M (Moral)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110