1. บริการประสานงานในโครงการสหกิจศึกษา

2. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและสถานประกอบการเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา

3. ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษา คณะและ สาขาวิชา

4. ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เช่น

  • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
  • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
  • ครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา

5. ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องสหกิจศึกษา